Souhlas se zpracováním osobních údajů - objednávka

Vážíme si Vaší přízně i vašeho soukromí. S osobními údaji neobchodujeme a používáme je pouze k účelům, pro které jste nám je předali.

Při objednávce zboží po Vás pro splnění smlouvy požadujeme pouze ta nejnutnější data.

V případě, že chcete zboží zaslat na Vaši adresu, budeme potřebovat tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení  - ať víme, jak Vás oslovit
Fakturační adresa  - abyste zboží dostali včas a do svých rukou 
Telefon - pro potřeby dopravce a pro nás v případě nesrovnalostí
E-mail - pro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu a o informování o cestě balíčku

Pokud si zboží vyzvednete u nás, nebo si jej necháte zaslat na výdejní místo k osobnímu odběru, potřebujeme znát tyto osobní údaje:
Jméno a příjmení  - ať víme, jak Vás oslovit
Fakturační adresu - pro potřeby učetnictví
Telefon - pro potřeby dopravce a pro nás v případě nesrovnalostí
E-mail - pro potvrzení objednávky, zaslání údajů pro platbu a o informování o cestě balíčku

Další osobní údaje od Vás nepožadujeme.
Vaše údaje budou uloženy ve Vaší administraci po dobu max. 5 let. 
Po této době se Vás zeptáme, zda chcete i nadále používat naše služby a požádáme Vás o souhlas s dalším zpracováním osobních údajů.


 

Kdo zpracovává vaše osobní údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je firma Origon, sídlem Kunčice p.O. č.p. 555, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem, IČ: , DIČ: zapsaná v 

Kontaktní údaje správce:
Pro doručování prosím využijte adresu: Kunčice p.O. č.p. 555, 73913 Kunčice pod Ondřejníkem, elektronická adresa: info@orig-on.cz, telefon +420776618971

Zákonný důvod pro zpracování osobních údajů:
Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy – tedy zajištění a dodání Vámi objednaného zboží, konzultací a poradenství. Námi požadované osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem.
Vaše osobní údaje využijeme také pro hodnocení vaší spokojenosti s našimi službami, na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce.

Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 nařízení.

 

Doba uložení / zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Zpracováváme pouze údaje bezpodmínečně nutné pro plnění smlouvy - jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.
V případě potřeby Vás požádáme o číslo účtu, na které Vám vrátíme vaše finance.

Další příjemci osobních údajů: 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i třetími stranami. Tedy firmami, které nám zprostředkovávají služby dopravní, finanční nebo softwarové. Vše na základě smlouvy mezi námi a Vámi.
Jedná se o tyto společnosti:
Česká pošta s.p. (doprava zboží) IČ 47114983
Zásilkovna s.r.o. (doprava zboží) IČ 28408306
GLS s.r.o. (doprava zboží) IČ 26087961
GoPay s.r.o. (finanční služby) IČ 26046768
FIO banka a.s. (finanční služby) IČ61858374
Smartsupp.com s.r.o. (komunikace) IČ 03668681

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány do třetí země (do země mimo EU), nebo jiné mezinárodní organizaci.

V rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely používáme tzv. soubory cookies. 
Používáním našeho e-shopu souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

Práva subjektu údajů – tedy Vaše práva:
Ze zákona máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz – popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a na jejich přenositelnost.

 

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo od Správce požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, kategorii, rozsahu a veškerých dostupných informacích o jejich zdroji a plánované době zpracování.

Právo na opravu nebo výmaz
Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, Vy máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, a to v případě, že je dán jeden z těchto údajů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat po Správci omezení zpracování v těchto případech:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku
Toto právo se vztahuje na Vaše osobní údaje, které se zpracovávají za účelem přímého marketingu. V tomto případě máte právo zrušit možnost používání Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli Správci a předat tyto data jinému Správci, a to v případě že:

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a současně
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo porušení, či je porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout.
Poskytnutí těchto údajů je ale nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít a z naší strany ji splnit.